• Batwoman - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Big Mouth - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • K.J. Apa - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Riverdale - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Moonlight - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Mindhunter - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Les sextuplés - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • La vie moderne de Rocko: Le retour - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • I Am Mother - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • This Is Us - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Catch-22 - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Karaté Kid - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Grand Hotel - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Too Old to Die Young - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • CBS All Access - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • HONcode - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Camp Fire - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Burisma Holdings - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Marielle Franco - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Harjeet Singh - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Katie Hill - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Wikimedia Meta-Wiki - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Gonzalo Blumel - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Ituri - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Michael Avenatti - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Meng Wanzhou - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Championnat du Mexique de football féminin - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Maleficent - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • El Camino: Ein Breaking Bad-Film - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Thomas Shelby - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Tod von Conrad Roy - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Deuce - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Terror - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Boys - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Sean Spicer - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • K. J. Apa - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Mindhunter - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Moonlight - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Einer von Sechs - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Bill-Hodges-Serie - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Karate Kid - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Too Old To Die Young - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Camp Fire - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Burisma Holdings - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Marielle Franco - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Katie Hill - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Israël - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Blog - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Sport - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Espace insécable - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Chili - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Turquie - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Inde - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Google Doodle - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Australie - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Autriche - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Mexique - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Russie - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Irlande - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Philippines - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Taïwan - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Allemagne - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Thaïlande - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Hong Kong - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Îles Vierges des États-Unis - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Roumanie - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Italie - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Grèce - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Canada - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Suisse - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Cuba - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
անգլերեն

Hank Azaria

Hank Azaria
ՈւղղագրությունըHank Azaria
Արտասանություն[Hank Azaria]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.